Reklamacje

REKLAMACJE

Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

TRYB POSTEPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.
 • zwięzły opis wady,
 • okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
 • dokładne dane Klienta składającego reklamację, w tym nr telefonu, ew adres poczty email
 • przyczynę reklamacji,
 • żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 • własnoręczny podpis Klienta
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 2. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt 3 Regulaminu Sklepu.
 3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.