Reklamacje

REKLAMACJE

Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

TRYB POSTEPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in.

  • zwięzły opis wady,
  • okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
  • dokładne dane Klienta składającego reklamację, w tym nr telefonu, ew adres poczty email
  • przyczynę reklamacji,
  • żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  • własnoręczny podpis Klienta

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI WZRÓR

Zgłoszenie wraz ze zdjęciami .jpg wysłać na adres kontakt@musicsklep.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

MUSICSKLEP
Łęczycka 60A
99-300 Kutno

Towar kupujący dostarcza na własny koszt.

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.