Dostawa i Zwroty

DOSTAWA 

 1. Dostawa kupionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej od poniedziałku do piątku. Towar dostarczany jest do klienta w ciągu 24h.Koszty przesyłki określone są w ofercie produktu.
 2. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie firmy: ul. Łęczycka 60A, 99-300 Kutno

ZWROTY 

 1. Zwrot towaru w siedzibie firmy: ul. Łęczycka 60A, 99-300 Kutno
 2. Zwrot następuje wyłącznie po wcześniejszym odstąpieniu od umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (PRZEZ INTERNET) 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru polegającego zwrotowi od  Konsumenta, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu do Konsumenta.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. 
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zmniejszeniu może ulec wartość, jeśli części składowe produktu są uszkodzone, dotyczy to także oryginalnego opakowania (opakowanie, karton, folia, piankowe wypełnienie) Produktu.
 11. W przypadku zakupów na raty, obowiązują procedury banku, z którym została podpisana umowa ratalna/kredytowa.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 15. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 16. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 17. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 19. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 20. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 21. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 22. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ W SIEDZIBIE SKLEPU 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje jeśli na stronie www sklepu/mailowo/ telefonicznie zarezerwowano towar a do zawarcia umowy sprzedaży doszło dopiero w sklepie (w momencie odbioru towaru) i wówczas konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

Źródło: www.uokik.gov.pl

http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/zwrot-towaru-i-odstapienie-od-umowy/

OŚWIADCZENIE WZRÓR

............................(miejscowość), dnia ....................

(imię nazwisko, dokładny adres)

...................................................

do

ORLIKBAND Tomasz Orzelski

Ul. Łęczycka 60A99-300 Kutno

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym, oświadczam iż odstępuje od umowy sprzedaży ...................................................................................

́(przedmiot sprzedaży) zawartej w .......................................... (miejscowość), w dniu .............................................

Proszę o zwrot kwoty.....................................................zł (słownie: ........................................................................)na konto

nr............................................................................................................................................................... .

............................................. (czytelny podpis kupującego)